วิดีโอเขตสุจริต สพม.32

สพป.เชียงราย เขต2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.อุทัยธานี เขต1 ศึกษาดูงานเขตสุจริตสพป.เลย เขต1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต รอบ2สพป.สกลนคร เขต3 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2559


การพัฒนาบุคลากร 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


กิจกรรมประจำวันของชาว สพม.32


การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ในสังกัด สพม.32


การพัฒนาบุคลากร ณ สรวลสโมสร รีสอร์ท จังหวัดระยอง


ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Comments