การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:59โดยMAWIN มาวินคุง
    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและ
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน
ทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ และนำข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวไปพัฒนาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ 
ให้สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
Ċ
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
Comments