ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

โพสต์13 ก.ค. 2559 20:01โดยMAWIN มาวินคุง

               ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาทักษะ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินจะได้รับรายงาน ผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าถึงระบบคลังความรู้ ออนไลน์ TEDET จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ตลอดทั้งปี โดยนักเรียนสามารถฝึกฝนทำแบบฝึกหัด และใช้ระบบ คลินิกเพื่อแก้ไขจุดอ่อนได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ นั้น

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า โรงเรียน กู่สวนแตง จะดำเนินการเป็นสนามสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) พร้อมกับเป็นศูนย์รับ สมัครสอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดสอบวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัครสอบได้ที่ http://www.tedet.ac.th และสอบถามได้ที่ นายชาญ ลิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โทร.๐๙-๑๘๒๙-๕๙๔๗ ID-Line : csiewthaisong  

                          จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์


Ċ
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
Comments