เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย

โพสต์27 ก.ค. 2559 19:23โดยMAWIN มาวินคุง

ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัย์

Thailand STEM Festival 2016

โพสต์21 ก.ค. 2559 00:50โดยMAWIN มาวินคุง


Thailand STEM Festival 2016 
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559
 
ภายในงานมี
การบรรยายและเสวนาวิชาการ "นโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทย"
การประชุมปฏิบัติการและนำเสนอผลงานครูสะเต็มศึกษา
การแข่งขันโครงงาน หุ่นยนต์ เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง ฯลฯ
และนิทรรศการ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.benchama.ac.th
และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stemedthailand.org/

ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ

โพสต์13 ก.ค. 2559 20:50โดยMAWIN มาวินคุง


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ
"ลูกทุ่ง สพฐ.เฉลิมพระเกียรติ"

กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559

รายละเอียดดังแนบ

โครงการ PTT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ

โพสต์13 ก.ค. 2559 20:31โดยMAWIN มาวินคุงตามที่สถานีวิทยุ FM99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ของ บมจ.อสมท 
จัดทำโครงการ PPT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติ
ด้วยการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี สัญชาติไทย
โดยเยาวชนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา
และได้ไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือน ตุลาคม 2559

ผู้ที่สนใจส่งผลงานได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2559 
รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

โพสต์13 ก.ค. 2559 20:01โดยMAWIN มาวินคุง


               ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาทักษะ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินจะได้รับรายงาน ผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าถึงระบบคลังความรู้ ออนไลน์ TEDET จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ตลอดทั้งปี โดยนักเรียนสามารถฝึกฝนทำแบบฝึกหัด และใช้ระบบ คลินิกเพื่อแก้ไขจุดอ่อนได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ นั้น

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า โรงเรียน กู่สวนแตง จะดำเนินการเป็นสนามสอบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) พร้อมกับเป็นศูนย์รับ สมัครสอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดสอบวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัครสอบได้ที่ http://www.tedet.ac.th และสอบถามได้ที่ นายชาญ ลิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โทร.๐๙-๑๘๒๙-๕๙๔๗ ID-Line : csiewthaisong  

                          จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์


เสนอผลงานขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:19โดยMAWIN มาวินคุง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชี
จนสามารถขึ้น "บัญชีนวัตกรรมไทย" เพื่อส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

จึงเชิญชวนให้บุคลากร ครู และนักเรียน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ตามรายละเอียดดังแนบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

ประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

โพสต์12 ก.ค. 2559 01:26โดยMAWIN มาวินคุง


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
(ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย) กำหนดจัดทำโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ
ชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพสด
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด

การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016 ระดับม.ปลายชิงทุนไปต่างประเทศ

โพสต์12 ก.ค. 2559 00:52โดยMAWIN มาวินคุง


            ด้วย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดย
Nation Junior แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน ภายใต้ชื่อ Hello English! ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน และบุคลากรที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำหนดจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถของนักเรียน ดังนี้      
              ๑. โครงการ “Hello English!” สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ และนักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกทักษะทางภาษา
              ๒. โครงการ “NJ Spelling Bee ๒๐๑๖” กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๙ ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ     ณ ต่างประเทศ

 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ แจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการดังกล่าวไปยังครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน และบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “NJ Spelling Bee ๒๐๑๖” ต่อไป

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:59โดยMAWIN มาวินคุง

    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและ
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน
ทักษะด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ และนำข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวไปพัฒนาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ 
ให้สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

โพสต์11 ก.ค. 2559 20:41โดยMAWIN มาวินคุง


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๔๑๙๘ หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดาวโหลดคู่มือการเขียนรายงานการวิจัย ได้ที่ www.otep.go.th หรือ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1587

1-10 of 19