วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

          จัดการศึกษาตามมาตรฐาน ประสานสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลอนุรักพลังงานและสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

            1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

            2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงาน

            3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเภณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพเต็มเวลา

            6. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์

            1.  นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

            2. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

            3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

            5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            6. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

คติพจน์โรงเรียน

          สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน

          คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ ร่วมประสานชุมชน

อัตลักษณ์โรงเรียน

          นักเรียนมีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน

          สุขภาพดี มีมารยาท ป่าธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น

กลยุทธ์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดการศึกษา การพัฒนาเต็มศักยภาพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบทั้งด้านทักษะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้น

1. การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

2. การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

3. ธรรมนูญสถานศึกษา 9 ดี สู่วิถีการเรียนรู้ "โรงเรียนน่าอยู่  นักเรียนอยากรู้  ครูอยากสอน"