บุคลากร


 นายณัฐพงษ์  วิทยาประโคน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสมลักษณ์  ชำนาญศรี
ตำแหน่ง  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 นางปารณีย์  โกศัลวัฒน์
ตำแหน่ง  ครูสังคมศึกษา


นางทรรศนีย์  ทันอินทรอาจ
ตำแหน่ง  ครูการงานอาชีพ

นางนันทนา   สืบเพ็ง

ตำแหน่ง  ครูภาษาไทย
 


 นางอรอนงค์   เขื่อนมั่น
ตำแหน่ง  ครูฟิสิกส์


นายฉลอง   สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง ครูพลศึกษา

นายชนานภ   พลวิวัฒน์
ตำแหน่ง  ครูคอมพิวเตอร์
 
นายอุเทน   แกล้วกล้า
ตำแหน่ง  ครูคณิตศาสตร์
 
 นางสาวจิตรฤทัย   สีลวัน
ตำแหน่ง  ครูเคมี
 

นางสาวอภิญญา   สว่างวงค์ไชย
 ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
 นางผกามาศ   แสนธุปี

 ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ
 
 นางนลินทิพย์   ใยเกตุ

 ตำแหน่ง ครูชีววิทยา
 


นางสาวพิชชาพร   จันทะนาม
 ตำแหน่ง  ครูธุรการ
  


 นายณัฐวุฒิ   แสนรัมย์
 ตำแหน่ง  นักการ-ภารโรง